Design a site like this with WordPress.com
Get started

Dimitrie Cantemir’s Treatment of Imago Dei

(scroll down for the English version) Asistentul de cercetare Ovidiu Achim a susținut o prezentare a proiectului și o comunicare științifică cu tema Imago Dei, așa cum este tratată de Cantemir în prima carte a Sancro-sanctae Scientiae Indepingibilis Imago, în data de 15 februarie 2023, în fața echipei centrului de cercetare GEMCA de la Université Catholique de Louvain.

Our research Assitent Ovidiu Achim gave a presentation of the project, focused on Cantemir’s treatment of imago Dei in the first book of his Sancro-sanctae Scientiae Indepingibilis Imago, in front of the research team of GEMCA at Université Catholique de Louvain, on 15th February 2023.

Advertisement

Theophilos Corydalleus’ views on time

(scroll down for the English version) Colegii noștri Sorana Man și Cristian Șimon au început analiza Comentariului asupra Fizicii lui Aristotel al lui Teofil Coridaleu și au tradus în românește părțile semnificative pentru o mai bună înțelegere a viziunii lui Cantemir asupra timpului. Aceștia au ținut o expunere a problematicii timpului la Teofil Coridaleu în data de 15 noiembrie, ideile acestuia fiind discutate în cadrul echipei. O înțelegere riguroasă a ideilor lui Coridaleu privitoare la fizică este fundamentală pentru refacerea ambianței intelectuale de la Constantinopol, de la finalul secolului al XVII-lea. Prezentarea va sta drept bază pentru publicarea unui studiu amănunțit.

Ms. Sorana Man and Mr. Cristian Șimon have now started to analyse Theophilos Korydalleus’ Commentary on Aristotle’s Physics and have translated the parts which are relevant for a better understanding of Cantemir’s views on time. They held a presentation on the 15th of November, presenting their preliminary findings, which were discussed among the team. A thorough understanding of Korydalleus’ views on Physics is fundamental for reconstructing the intellectual milieu in Constantinople at the end of the 17th century. The presentation of our colleagues will serve them as basis for a scientific article.   

Princeton-Bucharest Seminar in Early Modern Philosophy 2022

(scroll down for the English version)

Profesorul Vlad Alexandrescu a participat în data de 14 Octombrie 2022 la Seminarul Princeton-Bucharest, dedicat filosofiei Modernității Timpuri, în calitate de “keynote speaker”, cu o comunicare dedicată problematicii timpului în lucrarea Sacro-sanctae Scientiae Indepingibilis Imago.

Our principal investigator, professor Vlad Alexandrescu, participated in the Princeton-Bucharest Seminary in Early Modern Philosophy, as a keynote speaker, on the 14th of October 2022, with a paper discussing time in Dimitrie Cantemir’s Sacro-sanctae Scientiae Indepingibilis Imago.

Cantemir’s views on the human condition

(scroll down for the English version)

Echipa noastră a încheiat traducerea cărții a doua, concetrându-și atenția asupra condiției omului din perspectiva lui Cantemir. Capitolul 29 al cărții a doua conchide explicațiile asupra păcatului originar pe care Cantemir le aduce, precum și o serie de interpretări asupra Genezei, prezentate în capitolele 19-29. Pasajele sunt semnificative atât din punct de vedere teologic, cât și pentru că evidențiază opoziția dintre știința senzorială și cea intelectivă, temă centrală a tratatului cantemirian.

(Our team has recently completed the translation of the second book, focusing on Cantemir’s views on the human condition. Chapter 29 of the second book concludes Cantemir’s explanation of the original sin and a series of interpretations of the Book of the Genesis, as presented in chapters 19-29. The passages are significant both from a theological point of view and because they highlight the opposition between sensory and intellectual science, the central theme of the Cantemirian treatise.)

Pe dată, Tatăl Preamilostiv pune bazele veșnice ale mântuirii și deschide cu dărnicie calea viitoarei taine a mărturisirii, spunând: „Cine ți-a spus că ești gol?” și de îndată îl atrage cu susținerea Iubirii către o mărturisire mai desăvârșită și mai simplă a vinei, adăugând: „nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci?”
Atotștiutorul îl cercetează întrebător, pentru ca știința opacă a lui Adam să presimtă într-un anume fel preștiința Atotștiutorului. Adam o simte într-adevăr, prin remușcarea conștiinței, dar, stăruind totuși în justificarea sa oarbă și în pălăvrăgeala sa de prisos, zice: „Femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom!” . Atunci, Judecătorul Preadrept îi pune înainte îndurarea Sa nemărginită și răspândește asupra celui mustrat Duhul iubirii , și, parcă fără știrea lui Adam, deschizându-i gura amuțită de amăreala fructului mâncat, îl face să spună: „și am mâncat”, adică am încălcat pactul veșnic, am disprețuit porunca și îmi mărturisesc păcatul, care este mereu sub ochii goliciunii mele .
Dumnezeul îndurărilor nu cerea mai mult, pentru ca după aceea să extindă imensitatea Iertării sale, prin care să dejoace uneltirile Dușmanului și să zdrobească capul Șarpelui Apostat. De asemenea, o întreabă cu blândețe pe femeie: „Pentru ce ai făcut aceasta?” Iar ea, mergând pas cu pas pe urmele bărbatului său, îl acuză pe de o parte pe șarpele înșelător, pe de alta însă, zicând „și am mâncat” , mărturisește că se face vinovată de păcat și că merită moartea. (Căci așa cum femeia îl molipsise de păcatul intelectual pe bărbatul său, în mod participativ, tot astfel, cu ajutorul Grației Divine, este atrasă către mărturisirea bărbatului.)
De unde se vede limpede că au dobândit îndurarea Divină — de vreme ce nu-l întreabă nimic pe șarpe (de a cărui căință Dreptatea Divină nu se sinchisea), nu-i dă niciun prilej să se justifice și, în sfârșit, nici nu se ostenește să judece motivul pentru care el făcuse acest lucru, ci rostește Hotărârea Preadreaptă: „Pentru că ai făcut aceasta (căci Dumnezeu știa că nu are nici un fel de scuză pentru a se dezvinovăți), blestemat să fii între toate viețuitoarele”, și așa mai departe .
Iar aici, Îndurarea și Adevărul s-au întâmpinat, Dreptatea și Pacea s-au sărutat . Îl binecuvântează pe Adam, în blestem, să-și mănânce pâinea în sudoarea feței, să se întoarcă în pământul din care fusese luat — pentru că odată și odată Adevărul avea să răsară din pământ și Dreptatea să privească din Cer .
De aceea este jertfită o oaie neprihănită și Dumnezeu face pentru Adam și pentru soția lui o tunică din piele cu care să-și acopere rușinea omenească iar Adam, pregătindu-se să lucreze pământul, spune cu voce scăzută, cu siguranța pe care i-o dă nădejdea: „Într-adevăr Dumnezeu va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său!”

Workshop 25-31 iulie

(scroll down for the English version) În perioada 25-31 iulie 2022, echipa noastră a organizat la Bușteni un workshop cu participare internațională în cursul căruia au fost discutate cărțile I și II ale lucrării Sacro-sanctae Scientiae Indepingibilis Imago, precum și diverse modele de filosofie naturală, așa cum se desprind ele din cartea a II-a a lucrării Sacro-sanctae Scientiae Indepingibilis Imago și a fost cercetată relația dintre cosmologia lui Dimitrie Cantemir și modelul Hexaemeron-ului din tradiția patristică. În urma workshop-ului, echipa a finalizat traducerea cărților menționate și a completat aparatul critic cu numeroase note filosofice și teologice.

Between 25 – 31 July 2022, our team organized a workshop with international participation in Bușteni during which the 1st and 2nd books of Sacro-sanctae Scientiae Indepingibilis Imago were discussed, as well as various models of natural philosophy, as they appear in book II of Sacro-sanctae Scientiae Indepingibilis Imago. The team also investigated the relationship between Dimitrie Cantemir’s cosmology and the Hexaemeron model of the patristic tradition. Following the workshop, our team has managed to complete the translation of the aforementioned books, as well as the critical apparatus, adding several philosophical and theological notes .

Cantemir on Grace, Providence and Free will

(scroll down for the English version)

Ultimul capitol (14) al cărții a cincea din Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago anunță noi teme de interes, urmând să fie dezvoltate în cartea a șasea (și ultima) a volumului: Cantemir se va ocupa de câteva elemente de teologo-metafizică și teologo-etică, în chip de introducere la volumul următor al lucrării, Teologo-etica, (particularia quaedam Theologo-metaphysices et Theologo-ethices, ad instar praeludii) pe care, până la urmă, nu l-a mai scris. Echipa noastră s-a ocupat, în ultima vreme, cu traducerea textului amintit, urmărind, totodată, sursele și tradițiile care stau la baza acestuia. Cartea a șasea este interesantă în special pentru modul în care se tratează grația, providența, preștiința, liberul arbitru sau hazardul, dar și pentru explicația mai amănunțită pe care Cantemir o dă alegoriilor Științei Sacro-sancte, care apar pe parcursul întregii cărți.  

The last chapter (14) of the fifth book of Sacrosanctae announces a shift of interest – the sixth book will deal with a few elements of theologo-metaphysics and theologo-ethics, as an introduction to a forthcoming volume, The Theologo-ethics (particularia quaedam Theologo-metaphysices et Theologo-ethices, ad instar praeludii), a work he eventually never wrote.Our team has recently been busy translating the text and retracing its sources and its underlying traditions. This sixth book is particularly interesting for its treatment of Grace, Providence, Foreknowledge, Free Will, Evil and Hazard, as well as for Cantemir’s clearer explanation of the allegories of the Sacred-Science he uses throughout his book.     

Cantemir against Aristotle: a polemic on ‘time’

One of the focal points of our project has been Cantemir’s treatment of time as a major philosophical theme and its late-antique, mediaeval and early-modern sources and ramifications. Hence we present you with a sample of Cantemir’s dissertation on the aforementioned topic. The chapters 12 and 13 of the 4th book of his Sacrosanctae Scientiae Indepingibilis Imago consist of 19 Aristotelic ‘coins’ on the subject of time, originating from Nature’s ‘thesaurus’, which he then contradicts and emendates.

Capitolul 12

În tezaurul Naturii sunt arătate nouăsprezece monede calpe ale lui Aristotel cu privire la Timp, de care avarii naturii se folosesc și se bucură ca de ceva foarte însemnat.

Întâi, spune el: timpul este măsura mișcării și a repausului. 2. Nu există nici mișcare fără timp, nici timp fără mișcare. 3. Va părea că nu a trecut vreun timp pentru că nu s-a produs nicio mișcare. 4. Dar când există anterior și posterior, atunci spunem că există timp. Căci acesta este timpul: numărul mișcării potrivit cu anteriorul și posteriorul. 5. Când pare că a trecut un timp, pare totodată că a fost simultan și mișcare, și de aceea timpul este fie mișcare fie ceva mișcat. 6. Căci deosebim ce e mai mult de ce e mai puțin prin număr, dar mai multă mișcare de mai puțină prin timp, și astfel timpul este un fel de număr. 7. Timpul este măsură. 8. Timpul este ceea ce se numără, nu cel prin care numărăm. 9. Timpul este măsura mișcării și mișcarea este măsura timpului. 10. Orice schimbare și orice se mișcă este în timp. 11. Mișcarea primului mobil este circulară și, de aceea, veșnică. 12. Cele care sunt veșnice, în măsura în care sunt veșnice, nu sunt în timp — căci nu sunt în timp și existența lor nu se măsoară în timp. 13. Iar cele pe care timpul nu le conține în niciun chip nici nu au fost, nici nu sunt, nici nu vor fi. Căci de acest fel sunt cele care nu sunt și ale căror opuse sunt întotdeauna. 14. Timpul nu va lipsi niciodată, căci el este întotdeauna la început. 15. Toate sunt în loc, toate sunt în timp. 16. Timpul și mișcarea sunt deopotrivă în putință și în act. 17. Măsura tuturor lucrurilor cunoscute este, în primul rând, mișcarea circulară, iar această măsură este cea mai de seamă pentru că numărul ei este bine cunoscut. 18. Nici generarea, nici alterarea, nici sporirea nu sunt uniforme, dar transferul este, și din această cauză pare că timpul este mișcarea Sferei, pentru că aceasta din urmă măsoară alte mișcări, și de asemenea timpul. În al nouăsprezecelea rând, și în cele din urmă. După cum, zice el, dacă nu e nimic care să numere, este cu neputință să fie ceva numărabil, tot astfel precum fără suflet nu poate exista timp.

Acestea sunt, ucenicul meu, monedele bătute și cheltuite, în legătură cu timpul, ale acelui mare Vistiernic al naturii, — adică ce au cumpărat la un preț atât de scump aproape toți negustorii avari ai științei bazate pe simțuri. Acestea sunt vârtejuri în mare, labirinturi pe uscat și calea către insulele Fericiților, pe cărări atât de numeroase și atât de desfundate și pe drumuri de nestrăbătut ducând unde vezi cu ochii, unde, dacă va ajunge vreun scolastic, să-și aleagă, să-și adune și să-și ia ce vrea, după pofta inimii, din quidditatea, cantitatea, calitatea, situarea timpului, a mișcării și a locului, și să se bucure de bogățiile inepuizabile ale nimicului!


Capitolul 13

Aceleași nouăsprezece monede calpe sunt încercate cu piatra lidiană și se dezvăluie ce se ascunde în sensul lor obscur.

Față de acestea, mărturisim fără teamă că nu putem înțelege ce tot îndrugă cei din tagma Zarafului și ce socoteli fac contabilii peripatetici — dar vom spune fără zăbavă ce ar dori el să se subînțeleagă din sentințele pomenite. Și astfel, la prima dintre ele: în cele de mai sus, s-a afirmat îndeajuns că definiția timpului este lipsită de valoare 2. De asemenea, se va demonstra în cele ce urmează că a existat timp și fără mișcare. 3. A introdus, deloc înțelept, τὸ ἄναρχον. 4. Dacă nu am fi desemnat drept timp succesiunile lucrurilor mobile și schimbătoare, timpul n-ar fi putut nici să fi fost, nici să fie, nici să fie în viitor. 5. Încurcă lucrurile mobile și Timpul, și de aceea el, încurcatul, zice că timpul este fie mișcarea, fie lucrul mișcat — de unde urmează, așadar, că sângele care se mișcă în venele noastre este timp. 6. Aici îi retrage Timpului ceea ce-i atribuise mai sus, anume [spunând] că timpul este un fel de număr, care nu este nici mișcare, nici lucru mobil; prin urmare timpul este unu, doi, trei, o sută, o mie etc. 7. Timpul este măsură — deci nu este ceea ce e măsurabil și prin care numărăm— ceea ce este împotriva celei de-a treia sentințe, care spune că dacă n-am percepe succesiunea timpului, atunci timpul nici n-ar exista. 8. Ceea ce afirma la punctul 4, aici neagă: timpul nu este desemnat de noi, ci de el însuși, de pildă: el singur numără, nu numărăm noi. 9. Încurcă genul și specia, ca și cum ar fi unul și același lucru, ceea ce este împotriva regulii definițiilor, de pildă când zice „orice mișcare este măsura timpului” și „orice timp este măsura mișcării”, e ca și cum ar zice „orice om este esența animalului” și „orice animal este esența omului”. 10. Ceea ce zicea în a 5-a că este timpul spune aici că este în timp, deci că nu este timp, altminteri papirusul ar fi cerneală și cerneala papirus. 11. Pretinde că a demonstrat prin mișcarea circulară că Cerul este veșnic (lucru pe care l-am respins îndeajuns în cartea a II-a, capitolul 14). 12. Aici, liliac rătăcitor, pe când mai sus dovedea prin mișcarea circulară că Cerul este întotdeauna și că este veșnic, acum neagă că o astfel de mișcare veșnică este în timp, lucru pe care îl acceptă totuși în a 18-a ca diferență specifică a timpului. 13. Când enumeră neființele [non entia], ca fiind contrare lui „întotdeauna”, îl exclude din timp și pe „întotdeauna” — pe care într-a 12-a nu-l voia în timp, dar aici, mânat de regret, îl reprimește în timp, de vreme ce prin opoziția contrariilor nu se poate înțelege nimic altceva decât că este astfel, sau în acest fel, și că nu este. 14. Același „întotdeauna”, pe care mai sus, prin al său „a fi întotdeauna”, nu voia să-l supună timpului, vrea să-i fie supus precum ar fi un fel de început al timpului și al sempiternității timpului. Și de aceea spune că timpul nu poate lipsi niciodată, pentru că „întotdeauna” este întotdeauna la începutul timpului: unde se subînțelege că admite că timpul este înainte de mișcare, ceea ce este împotriva primei și celei de-a doua sentințe. 15. Admite într-adevăr că toate sunt în loc, toate sunt în timp, dar contrazice a cincea sentință, în care spune că cele mișcate și mișcarea nu sunt în timp ci sunt chiar timpul. 16. Încurcă mișcarea, mobilul, locul, timpul, situarea în loc și în timp, în act și în putință ca și cum ar fi unul și același lucru și în același timp — ceea ce este contrar oricărei rațiuni și, de aceea, nu necesită nici o respingere. 17. Este o greșeală în cuvânt și în lucru să spui că cunoașterea circularității precedă toate cunoștințele, căci orice se cunoaște nu se cunoaște în măsura în care este accidental, ci în măsura în care este esențial, dar circularul este accidental, deci sentința este falsă. 18. Vrea să determine timpul numai prin mișcarea regulată, care este cea a Sferei Cerești, și de aceea exclude toate celelalte mișcări ca fiind neregulate — ceea ce este împotriva tuturor sentințelor expuse și mai ales împotriva celei de-a 12-a, unde neagă, prin circularitate și veșnicie, că Cerul este în timp și, în consecință, toate mișcările și toate cele mobile; de vreme ce aceste sunt înțelese, conform sentințelor a doua, a treia, a cincisprezecea și a șaisprezecea ale lui, ca fiind toate în același timp și același lucru.

Pentru a înțelege, în sfârșit, cea de-a nouăsprezecea, spunem: dacă în natură ar lipsi ființele care au suflet (care măsoară și cunosc timpul prin intelectul și rațiunea lor), atunci celelalte ființe naturale fără suflet nu ar avea timp și, în consecință, nici nu ar fi în timp, ceea ce este împotriva sentinței a cincisprezecea, care admite că toate sunt în timp. Și, ca să mai explic într-un cuvânt această ultimă sentință, înseamnă că în locurile pustii, în cotloanele nelocuite de oameni ale Pământului, în peșteri, grote etc. nu este timp, pentru că acolo nu se găsește un suflet care să observe că este timp și să numere mișcările: Minunat, Principe al filosofilor! Fii încredințat că te vor blestema copacii, pietrele, mările, fluviile și chiar animalele lipsite de intelect și toată Sfera Universului pentru că le-ai lipsit pe toate de timp, după bunul tău plac, și ai închis în creierul unui singur individ Timpul tău sempitern!

(trad. Vlad Alexandrescu)Panel Presentation on Van Helmont and Cantemir’s Views of the Being of Time

On 30 November 2021, Prof Dr Vlad Alexandrescu, Principal Investigator, Dr Georgiana Hedesan, Senior Researcher, Ovidiu Achim, Project Assistant will present the preliminary findings of our research on Van Helmont and Cantemir’s views of time at the Princeton-Bucharest Seminar in Early Modern Philosophy. See programme here: https://earlymodernseminar.wordpress.com/program/